Obchodní podmínky stránky


Všeobecné obchodní podmínky pro objednávku a nákup internetových stránek a e-shopů u spolčnosti ABTERA s.r.o.

Platné od 1.3.2010

Poskytovatel

ABTERA s.r.o.
Filipova 2014
Praha 4
148 00
IČO: 27645908
DIČ: CZ27645908

Objednávka

Objednávka je realizována e-mailem, osobně nebo telefonicky. Objednávkou se rozumí pokyn uživatele(objednatel) k vytvoření grafického návrhu a naprogramování stránky nebo e-shopu (dále jen stránky) dle požadavků uživatele. Objednáním stránky uživatel bezpodmínečně souhlasí s obchodními podmínkami nákupu internetových stránek a e-shopů společnosti ABTERA s.r.o.

Postup při realizaci objednávky

 • Uživatel poskytovateli předá podklady pro vytvoření grafického návrhu stránky.

 • Poskytovatel na základě těchto podkladů vypracuje grafický návrh (design), který předá uživateli.

 • Pokud uživatel nemá k desidnu připomínky vydá poskytovateli pokyn k programování. Po vydání tohoto pokynu je považován design za dokončený a každá další úprava designu je zpoplatněna částkou 1000Kč bez DPH.

 • Po naprogramování stránky předá poskytovatel uživateli přístupové kódy do administrace a uživatel má 14dní na otestování funkčnosti a nedostatků v naprogramování stránky. Během testovacího období uživatel informuje o těchto nedostatcích poskytovatele na e-mail: abtera@email.cz a poskytovatel tyto nedostatky postupně odstraní.

 • Po ukončení testovacího provozu je stránka přesunuta do ostrého provozu pod zvolenou doménu a uživateli je vystavena faktura za stránku, webhosting případně za doménu.

Další ujednání

 • Podmínkou funkčnosti všech stránek od společnosti ABTERA s.r.o. je webhosting na serverech ABTERA s.r.o.

 • Zdrojové kódy jádra systému jsou majetkem společnosti ABTERA s.r.o. A Uživatel je nesmí bez svolení poskytovatele dále šířit.

 • Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje žádného z uživatelů jím poskytované služby (dále jen "Uživatel") třetí straně. Získaná osobní data budou použita jen při vzájemné komunikaci nebo za účelem realizace objednaných služeb.

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky.

 • Poskytovatel není zodpovědný za obsah webových stránek vytvořených Uživatelem.

 • Poskytování služeb a jejich rozsah se řídí platným ceníkem, který je zveřejněný na webových stránkách Poskytovatele.

 • Poskytovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dostupnost poskytované služby.

 • Poskytovatel nezodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat ani za dočasné přerušení služby.

 • Poskytovatel nevstupuje do sporu mezi klientem a jeho předcházejícím poskytovatelem hostingu, resp. registrátorem domény.

 • Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo jinak přetěžovat server.

 • Obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let (erotický obsah stránek apod.) je možné umístit jen na stránky viditelné pro přihlášené návštěvníky, stránky zamčené heslem a skryté stránky.

 • Poskytovatel služeb může nabídnout nižší cenu pro webové stránky určené pro nekomerční účely či stránky fyzických osob. Pokud se Uživatel rozhodne změnit charakter webové stránky na komerční, musí o tom ihned informovat Poskytovatele. Uživateli bude dofakturována poměrná suma za užívání webové stránky pro komerční účely.

 • Uživatel musí ve smyslu platných zákonů ČR na webové stránce (např. v sekci Obchodní podmínky) zveřejnit: svou identitu, obchodní jméno, adresu, ceny zboží a služeb včetně DPH (pokud existují nebo nejsou skryté v zaheslované sekci určené pro partnery), dodací náklady, pokud existují, dále údaje o platbě, dodávce, existenci práva a podmínky, za kterých je možno odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, časové období nabízené ceny.

 • Na každé webové stránce naprogramované společností ABTERA s.r.o. je krátký textový odkaz na autora stránky.

Reference na Vaši webovou stránku

Poskytovatel může uvést hyperlink a ukázky webových stránek Uživatele pro svou propagaci, například na webových stránkách Poskytovatele, v tiskových informacích či jiné reklamní komunikaci.

Postihy za neuhrazení faktury

 • 7 dní po datu splatnosti faktury deaktivace stránky, zákaz přístupu do systému.

 • 14 dní po datu splatnosti faktury odebrání domény, respektive internetové adresy, vymazání databáze internetové stránky a FTP ze serveru.

Ukončení služby
Poskytovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek:

 • Webové stránky porušují zákony státu, ve kterém je služba provozována, nebo jsou v rozporu s dobrými mravy

 • Na stránkách je nabízen nelegálně získaný software nebo podobné produkty za účelem prodeje nebo poskytování třetím osobám

 • Obsah stránek poškozuje dobré jméno Poskytovatele

 • Stránky jsou zaměřené na rozšiřování nevyžádaných e-mailů (spam)

 • Stránky extrémně přetěžují databázové systémy

 • Stránky obsahují nadměrné množství filmových a hudebních souborů (mp3, mpeg, avi atd.)

 • Uživatel porušuje všeobecné podmínky

 • Pokud uživatel porušuje podmínky společnosti Google pro inzerci v reklamním systému Google AdWords nebo v Google AdSense.

Ve všech výše uvedených případech není Poskytovatel služby povinen vrátit částku za předplacené služby.

Pokud uživatel ukončí spolupráci během programování nebo testování stránky je povinen poskytovateli uhradit náklady spojené s realizací objednávky. Především grafický design a programátorské práce.

V případě ukončení služby před uplynutím předplaceného období na základě žádosti Uživatele není Poskytovatel povinen vrátit předplatné služby.

7. Autor služby a redakčního systému

Autorem systému a vlastníkem všech práv duševního vlastnictví, zdrojových kódů, grafických návrhů a šablon je společnost ABTERA s.r.o.

Uživatel služby a třetí strany se zavazují v případě jakéhokoli porušení závazků a neoprávněného zásahu do autorského práva (zkopírování stránky, grafických návrhů ap.) poskytnout autorovi náhradu za nemajetkovou újmu v penězích, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení zůstávají nedotčena.Tomas Kudlacek 2. 3. 2010 00:45:06